top of page

Általános Szerződési Feltételek a Zárt csoportos próba alkalmakra vonatkozóan

Efeszká Színházi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 15. 3. em./6.a. 

adószám: 32273841-2-43 

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

nyilvántartási száma: 01-09-415503 

(a továbbiakban: ’Szolgáltató’) 

 

 

A Szolgáltató által értékesített Zárt csoport próba alkalmak részvételi díjának kifizetésére, valamint a Szolgáltató és a foglalkozások látogatói (a továbbiakban: ’Résztvevők’) között a Zárt csoport próba alkalmak kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ’ÁSZF’)  

Hatályos 2024. március 1. napjától.

 

1.     Értelmező rendelkezések 

ÁSZF: a Szolgáltató a jelen dokumentumban rögzíti azon általános szerződési feltételeit, melyeket a Zárt csoport próba alkalmak elnevezésű foglalkozáson jelenlévő Résztvevőkre, a Szolgáltatóra és a nevében eljárókra kötelezően alkalmaz. 

Zárt csoport próba alkalom: a Szolgáltató megszervezésében, a Zárt csoport indulását megelőzően 3 héten keresztül megvalósuló, előzetes online regisztrációhoz és kifizetéshez kötött, bárki által látogatható, elsősorban, de nem kizárólag drámapedagógiai és színháztechnikai eszközökkel, a Szolgáltató megbízásából eljáró trénerek által megtartott foglalkozás. 

Tréner: a Szolgáltató megszervezésében megvalósuló és a Szolgáltató felkérésére Zárt csoport próba alkalmak elnevezésű foglalkozást lefolytató személy. 

Résztvevő: csak az a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, aki előzetes online regisztrációt és kifizetést követően részt vesz a Szolgáltató megszervezésében megvalósuló Zárt csoport próba alkalmak foglalkozáson. 

Regisztráció: a Szolgáltató által meghatározott weboldalon és módon a Résztvevő a Zárt csoport próba alkalmakon való részvételi szándékának kötelező előzetes jelzése. 

Fizetés: A regisztrációs felületen a Résztvevő minden tájékoztatást megkap a Zárt csoport próba alkalmak díjának rendezésével kapcsolatban. A próba alkalmak díját előzetesen kell rendezni, a 3 próba alkalom kifizetése történhet egyesével vagy tömbösítve. A kifizetésről számlát kap a Résztvevő. A Zárt csoport próba alkalmakat kifizető Résztvevőkről listát kap az adott foglalkozást megtartó tréner, a próba alkalom kezdése előtt ellenőrzik, ki érkezett meg. 

Szerződés: A Zárt csoport elindulását mindig 3 próba alkalom előzi meg. A próba alkalmak során a Résztvevők eldönthetik, hogy szeretnének-e csatlakozni a Zárt csoporthoz, ami a próba alkalmak után azonnal indul és a próba alkalmak idejében hetente kerül megrendezésre körülbelül 9 hónapon át. Amennyiben a Résztvevő szeretne csatlakozni a Zárt csoporthoz, úgy egy szerződést fog kötni a Szolgálató a Résztvevővel a próba alkalmak utáni legkorábbi Zárt csoportos alkalmon, amelyen részt vesz.   

Adatvédelmi szabályzat: a Résztvevők által megadott adatok kezeléséről szóló szabályzat, amely a Fórum színházi közösség weboldalán megtalálható: https://www.forumszk.com/_files/ugd/837c69_8440c47f94f847b5849026c72481eb82.pdf

 

2. Általános rendelkezések 

2.1. Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által tartandó Zárt csoport próba alkalmakra való jelentkezést, és azokon való részvétel általános szabályait. A jelen ÁSZF a Szolgáltató által értékesített Zárt csoport próba alkalmakon való részvételre terjed ki. 

 

2.2. Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által tartandó Zárt csoport próba alkalmakra érvényes előzetesen kifizetett részvételi díjra, valamint a Szolgáltató és a Résztvevők között a Zárt csoport próba alkalmak kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó általános feltételeket. 

 

2.3. A Szolgáltató, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Résztvevők egyszerű hozzáféréssel megismerhessék elérhetővé teszi weboldalán. 

 

2.4 A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Szolgáltató, mind a Résztvevő a Zárt csoport próba alkalmakra való regisztráció időpontjától kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve. 

3. A szerződés tárgya 

3.1 A Résztvevők által előzetes regisztrációt és kifizetést követően a Zárt csoport próba alkalmon való részvétele.  

 

3.2 A Szolgáltató által, a Zárt csoport próba alkalmak regisztrációja után kifizetett részvételi díj megvásárlásának és felhasználásának általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók. 

4. A Zárt csoport próba alkalmakon való részvétel  

4.1. A Zárt csoport próba alkalmakon való részvétel szükséges és elégséges feltétele az előzetes regisztráció és az előzetesen kifizetett részvételi díj. A regisztrációval a Résztvevő jelzi, hogy az adott héten a Szolgáltató megszervezésében megvalósuló Zárt csoport próba alkalmon részt kíván venni. A regisztráció során a Résztvevőnek meg kell adnia nevét, állandó lakhelyét és email címét, melyet a Szolgáltató az Adatvédelmi szabályzatával összhangban kezel. 

 

4.2. A Szolgáltató a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címen keresztül tájékoztatja a regisztrálót az adott héten megvalósuló Zárt csoport próba alkalommal kapcsolatos információkról, annak időpontjában és/vagy helyszínében történő változásáról, vagy a Zárt csoport próba alkalom elmaradásáról. A Zárt csoport próba alkalmakról szóló tájékoztatás és azzal kapcsolatos marketing tevékenységekkel összefüggésben a Szolgáltató a megadott elektronikus levelezési címet kezeli, összhangban az Adatvédelmi szabályzattal. 

 

4.3. A regisztráció után a Résztvevő az adott heti próba alkalmat megelőzően köteles a részvételi díjat megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg, előzetes egyeztetés alapján a Szolgáltató fenntartja a jogot a regisztráció törlésére. 

 

4.4. A Zárt csoport próba alkalmak díja az aktuális regisztrációs kérdőívben is megtalálható.

 

4.5. A Zárt csoport próba alkalmak részvételi díját az alkalmak előtt egyesével vagy akár tömbösítve is rendezni lehet a Szolgáltató bankszámlaszámára. Az utalási adatokat a regisztrációkor megkapják a Résztvevők. A kifizetés után a Szolgáltató számlát állít ki a Résztvevőnek és az elektronikus úton eljuttatja részére. A Résztvevőkről egy jelenléti listát kap a próba alkalmat megtartó tréner. A Zárt csoport próba alkalom előtt a tréner ellenőrzi a megérkezőket.  

 

4.6. A Szolgáltató a regisztráció során tájékoztatja a Résztvevőt a Zárt csoport próba alkalmak kifizetés utáni visszamondási lehetőségeiről.  

 

4.7. Amennyiben a Résztvevő mégsem tud részt venni a Zárt csoport próba alkalmon és ezt az adott alkalom előtt 48 órával elektronikus úton írásban jelzi, úgy egy másik Zárt csoport próba alkalmon vehet részt. Ha nem kíván egy újabb Zárt csoport próba alkalmon részt venni, vagy már nincs több meghirdetett próba alkalom, a kifizetett részvételi díj 100 %-a visszatérítésre kerül a Résztvevő bankszámlájára. 

 

4.8. Amennyiben a Résztvevő mégsem tud részt venni a Zárt csoport próba alkalmon és ezt az alkalmat megelőző 48 órán belül írásban elektronikus úton jelzi, úgy a Részvételi díjat a Szolgáltató már nem tudja a Résztvevő számára visszatéríteni.    

5. Részvételi díjak és fizetési feltételek 

5.1. A részvételi díj az a közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Szolgáltató minden Zárt csoport indulásakor közzéteszi a próba alkalmak részvételi díját. 

5.2. Vevő az aktuális részvételi díjakról az alábbi módon tájékozódhat:  

A Szolgáltató honlapján,  

- személyesen a Szolgáltató trénerétől a Szolgáltató szervezésében megvalósuló foglalkozások alkalmával,  

-  a Szolgáltató elektronikus elérhetőségein és közösségi felületein keresztül. 

- hírlevélben vagy a Szolgáltató részére elektronikus levél megküldésével

- a regisztrációs kérdőívben. 

5.3. A 18. életévüket be nem töltött személyek részére a Szolgáltató nem értékesít részvételi díjat a Zárt csoport próba alkalmakra. 

6. A Zárt Csoport próba alkalmakon Résztvevő jogai és kötelezettségei 

6.1. A 3 zárt csoport próba alkalom részvételi díját egyesével is vagy akár egyben egy összegben is megfizetheti a Résztvevő. A kifizetés annyi Zárt csoport próba alkalmon történő részvételre jogosítja fel a Résztvevőt, ahány alkalmat előzetesen kifizetett. 

6.2. Az előzetesen megvásárolt Zárt csoport próba alkalom részvételi díjáról számlát kap a Résztvevő a kifizetést történő 8 napon belül a regisztrációnál előzetesen megadott elektronikus levelezési címre az előzetesen megadott adatokkal. 

6.3. Ha a Zárt csoport próba alkalmakra szóló részvételi díj olyan foglalkozás során kerül felhasználásra, melyről a Résztvevő idő előtt távozik, vagy az olyan foglalkozást nem ellehetetlenítő, de a Résztvevő számára nem elfogadható körülmény végett, amely miatt nem vesz részt részben vagy egészben a foglalkozáson, nincs helye panasznak, a Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díjat, és egyéb módon sem biztosít kompenzációt.  

6.4. A Zárt csoport próba alkalmakra előzetesen regisztrált, és részvételi díjat megfizetett, de késve érkező a foglalkozáson részt vehet. 

6.5. A Résztvevő jogosult a Zárt csoport próba alkalom helyszínén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a foglalkozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

6.6. A Szolgáltató foglalkozásain minden Résztvevő a saját felelősségére vehet részt. A Résztvevő köteles a helyszín helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet, valamint követni a trénerek ezzel kapcsolatos utasításait. 

6.7. Résztvevő által a Zárt csoport próba alkalom helyszínén hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

6.8. A helyszín biztonságára veszélyes, és/vagy a Résztvevőket zavaró tárgyat bevinni tilos.  

6.9. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Résztvevő köteles betartani a Szolgáltató tagjainak és a Szolgáltató képviseletében eljáró személyek utasításait. A Szolgáltató tagjainak és a Szolgáltatót képviselő személyek intézkedései a Résztvevőre nézve kötelező érvényűek a rendkívüli események alatt. 

6.10. A Szolgáltató a helyszín és az időpont változtatásának jogát fenntartja. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Zárt csoport próba alkalom esetleges meghiúsulása esetén a Résztvevőt időben tájékoztassa a Résztvevő regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címén keresztül. A tájékoztatás nem ismeretéből eredő kárigény a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. 

6.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, tréneri, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt a Zárt csoport próba alkalmat a lefolytató tréner szükség esetén azonnal megszakítson vagy a meghirdetett Zárt csoport próba alkalmat törölje, különösen, de nem kizárólagosan, ha az személy- illetve vagyon védelme miatt indokolt. A megszakított foglalkozás esetén a Résztvevő jogosult egy további próba alkalmon való részvételre. Ezen jogát a Résztvevő nem gyakorolhatja, ha az adott színházi évad utolsó Zárt csoport próba alkalmát szükséges a tréner a fentebb említett okokból megszakítani. 

7. Adatvédelem 

7.1. A Szolgáltató az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének szabályai szerint kezeli. A Szolgálató részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a www.forumszk.com webcímen érheti el. 

7.2. Amennyiben a Résztvevő feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja. 

8. Panaszkezelés 

8.1. A Résztvevő a Zárt csoport próba alkalmának részvételi díjának kifizetésével és a Zárt csoport próba alkalmak lebonyolításával kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti: 

 

Telefonszám: +36 30 414 5858
E-mail cím: info@forumszk.com

 

8.2. A Résztvevő a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Résztvevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Résztvevőnek megküldi, elsősorban a Résztvevő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

Az illetékes békéltető testület adatai: 

 Budapesti Békéltető testület 

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488-21-86
Telefon: +36 1-488-21-31 

bottom of page